10. könyv látomása. Navigációs menü

96. Egy hang és egy látomás

A szerzőség kérdése[ szerkesztés ] Könyvében a szerző Jánosnak nevezi magát.

EZÉKIEL KÖNYVE

Nem hívja magát apostolnak, azt mondja: Jézus szolgája [7] és próféta. A modern kor teológusai sem tudtak egyöntetűen állást foglalni a szerzőség kérdésében. Az apostoli szerzőség ellen a következő érveket hozzák fel: 1 a Jelenések sokkal gyengébb görög nyelven van írva, mint a többi Jánosi irat, látható, hogy a szerző görögül ír, de héberül gondolkodik, 10. könyv látomása hibák is szép számmal vannak a műben; 2 a Jelenések görög szavainak írásmódja, használata jelentősen eltér az evangéliumétól, pl.

Az apostoli szerzőség mellett kiállók ellenben mindezeket nem tartják perdöntőnek. A stiláris és teológiai különbözőségek pedig a műfaji különbségekre vezethetők vissza.

Egy hang és egy látomás Képzeld azt, hogy egy földönkívüli megjelenik előtted! Mit lát? Hogyan fog leírni téged az űrhajóban lévő többi földönkívülinek?

Ez pedig - vélik a jánosi hagyomány védelmezői — arra utal, hogy a szerző csakis János apostol lehet. Eusébius még a 4. A Nyugati egyházban csak a 4.

96. Egy hang és egy látomás

Keleten még később, csak a 9. A könyv tekintélye azonban ezzel nem lett végleges. Az újkorban Erasmus vonta kétségbe először a könyv apostoli szerzőségét, és ezzel együtt a tekintélyét.

emberi látás és életkor a tabletták hatása a látásra

Kálvin is idegenkedett a Jelenésektől, nem is írt hozzá kommentárt. Helye az ókori apokalipszisek között[ szerkesztés ] A Jelenések könyve nem egyedülálló mű.

Dániel próféta könyve Dániel próféta könyve Czírusnak, Persia királyának harmadik esztendejében egy ige jelenteték Dánielnek a ki Baltazárnak nevezteték; igaz az ige és nagy bajról való; és figyele az igére és megérté a látomást. Dániel próféta könyve Círus perzsa király uralkodása harmadik évében kijelentést kapott Dániel, akit Baltazárnak is neveztek.

Az ókori 10. könyv látomása és az ókeresztény apokaliptikus irodalmi műfaj jellegzetes alkotása.

Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, az első szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője A "kijelentés" szó itt sajátos értelemmel bír, ugyanúgy, mint az Újszövetség minden könyvében. Nem isteni ihletésre céloz, hanem a világnak Isten ítélete alatti helyzetének a megismerését jelenti, a történelmi idők végén. Az ilyen megismerésnél nincsen szükség részletes jóslatokra a világvégi eseményekről vagy azok idejéről.

Az ókorban számos hasonló stílusú, rövidebb-hosszabb írásmű született, melyek vagy önállóan, vagy egy nagyobb mű részeként váltak ismertté. A műfaj jellemzője, hogy az Isten akaratában elrejtett titkokat, leginkább a jövendőt tárja fel. Az apokalipszist mint irodalmi formát az i.

Jбnos apostol Jelenйseinek Kцnyve

A kor súlyos kérdéseiben harcosan, de eszkatológikus szemlélettel foglaltak állást. Homályos, burkolt kifejezéseiknek ez a magyarázata. A korai zsidó apokaliptika egy része — a prófétai látomások részleteiként — bekerült a kánonba is: ÉzsaiásEzékielJóelDániel könyve. Többsége azonban a pszeudepigrafikus [15] irodalom körébe tartozik Ábrahám apokalipsziseBarukh apokalipsziseEzra 4.

A jelenések könyve

A héber apokaliptika következetesen hirdette a monoteizmust, ezzel a zsidóság megmaradásának fontos eszközévé vált. Látásvizsgálati képzés művek egy részét később keresztény szellemben átdolgozták. Ezek annyiban különböznek a héber apokalipszisektől, hogy Jézust mint az Isten fiát és megváltót állítják az események középpontjába.

10. könyv látomása manikűrös látása

A keresztény apokalipszisek közül a kánonba csak egy került, a Jelenések könyve, amely azonban nem egy korábbi apokalipszis átdolgozása, hanem a szerző önálló alkotása, ám sokat merít a régi írások képeiből. 10. könyv látomása Jelenéseken kívül több apokalipszis a korai egyházban nagy tekintélyt élvezett Hermasz pásztoraPéter apokalipszises számos más irat is a műfaj nagy népszerűségéről tanúskodik Ezra 5. János neve alatt három apokrif apokalipszis is fennmaradt.

Két kései mű Mária nevét viseli Mária apokalipszisei.

10. könyv látomása

Az apokalipszisek keletkezésük korában, majd egészen az i. Elterjedtségüket számos fordítás is tanúsítja.

Új fordítású revideált Biblia

A kánon megszilárdulásával és a dogmatika kialakulásával párhuzamosan 10. könyv látomása az egyház pusztítani kezdte szövegük példányait, s ezért legtöbbjük csak a fordításokból rekonstruálható.

A zsidó apokalipszisek ugyanúgy az eretnek tanokat üldöző hivatalos vallás áldozataivá váltak; eredeti szövegében közülük ma egy sem ismert.

További a témáról