Agape a látásra

Agapé Közösség - Gyál - Rólunk - A látás

Most az vizsgáljuk meg, hogy a harmadik dimenzió, az agapé, azaz az önzetlen, áldozatra kész szeretet és az irgalmas szeretet miképp van jelen Jézus életében, s így az Eucharisztiában. Ez a fajta szeretet nem azért szeret, mert a szeretet számára kellemes, élvezetes eroszvagy mert érzelmileg kötődik valakihez philia. Az agapé az ingyenes szeretet valósága. Önmagában érdem és jutalom is. A szeretet nem keresi sem okát, sem gyümölcsét önmagán kívül: maga a szeretet gyakorlása a gyümölcs.

Az Újszövetség leggyakrabban az agapé görög szót használja a szeretetre.

agape a látásra

János apostol Isten valóságának összefoglalásául is ezt a kifejezést használja: az Isten agapé, azaz Isten szeretet ὁ  θεὸς ἀγάπη ἐστίν1Jn 4,8. Szent Pál szeretethimnusza is az agapé himnusza vö.

Bejegyzés navigáció

Hogyan van jelen ez a fajta szeretet Jézus életében? Jézus és az agapé A fáradságos szeretet Jézus életében az egyik legnyilvánvalóbb törekvés, hogy különös gondja volt azon emberekre, akik valamilyen okból a társadalom peremére szorultak. Fontosak voltak neki a szegények, a gyermekek, a betegek, az ördögtől megszállottak, a nyilvános bűnösök.

Volt benne nyitottság a nem zsidók iránt is például a kafarnaumi százados, a szír-főníciai asszony.

Prófétai látás az eklézsia jövőjére nézve – Prófétai Napló

Az evangéliumok tele vannak az ilyen jellegű találkozásokkal. Az ilyen emberekkel foglalkozni általában nem jelenthetett különösebb élvezetet, legkevésbé pedig társadalmi presztízst, sőt. Az akkori társadalom meghatározó szereplői, a vallási vagy politikai vezetők, a tehetős személyek messziről elkerülték az ilyen nyomorult embereket. Spontán szimpátia biztos nem visz közelebb hozzájuk.

Elég csak elképzelnünk, hogy az I. Vagy milyen lehetett azokkal a sírokban lakó megszállottakkal találkozni, akik olyan elhanyagoltak és agresszívek voltak, hogy az emberek már nem is mertek az arra vezető úton járni vö. Mt 8, Jézus mégis felkeresi az agape a látásra embereket, közel lép hozzájuk. A leprást, akit az emberek messziről elkerültek, és fejüket is elfordították az emberi testi ilyen deformációjának szörnyű látványa miatt vö. Mt 8,1—3Jézus úgy gyógyítja meg, hogy először megérinti.

Jézusban van egy különleges erő, ami túl tud lépni a természetes emberi viszolygáson. Jézus viszont szüntelenül járja a poros országutakat, vállalja a vándorlás fáradalmait, hogy eljuthasson a távoli emberekhez is. Mindezek a részletek Jézus életéből azt mutatják, hogy neki igenis kerül valamibe, hogy jót tegyen az emberekkel. Sok fáradságot vállalt ezért és olyan helyzeteket, melyekben bizonyára meg kellett küzdenie a saját magában tapasztalható természetes emberi ellenállással, hiszen a benne lévő erosz spontán módon inkább elfordult volna az agape a látásra nyomorúságtól és fáradalmaktól.

A kudarcokkal dacoló szeretet Jézus életében ott vannak a kudarcok is. Csodálkozik, amikor Názáretbe látogat, és földijei elutasítják. Fájdalmas lehetett saját családjának a hitetlensége is. Jeruzsálemet is meg kell siratnia, mert a szent város nem ismerte fel az Úr látogatásának idejét.

Csodáit, a szem látása torzul jótettét egyre erősödő kritika kíséri. Egyesek az ősök hagyományait felforgatónak, sőt magától az ördögtől megszállott, hamis prófétának tartják.

Végül agape a látásra népe vezetői és az általuk felheccelt tömeg üvöltve követeli a kivégzését.

könyv, hogyan lehet helyreállítani a látást

Jézusnak meg kell élnie a tehetetlenséget az ember szabadságával szemben. Bármennyire jóindulatú, bármennyit tesz is az emberekért, mégis ellene fordulhatnak, és végül az életére törnek. A tanítványok közössége sem egyértelmű sikertörténet.

Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness

Az apostolok hányszor mutatkoznak értettlennek, kicsinyesen vetélkedőnek! Egyikük pénzért elárulja, a fő apostol Péter pedig nyilvánosan tagadja, hogy egyáltalán ismeri. Szenvedése idején János kivételével az összes tanítvány hátat fordít neki. Mindezek ellenére Jézus nem fárad bele a szeretetbe. A kudarcokkal, tanítványai butaságaival és a farizeusok ellenségeskedésével szembesülve ott vannak Jézusban is a legtermészetesebb emberi érzések, mint a harag, a szomorúság és a fájdalom.

Ugyanakkor mindezek ellenére nem szűnik meg szeretni.

próféciák, hírek, királysági szemlélet

Jézus jóindulata és jóra változtatni akaró igyekezete nem törik meg. Nem vonul vissza, ellenkezőleg, teljesen beleadja önmagát a helyzetbe.

Szereti ezeket az embereket, akkor is, amikor a szeretet fájdalommal jár. Az agape a látásra szeretet Jézus emberekhez való viszonyát, szeretetének módját egy másik fogalom, az irgalom is színezi.

Az irgalom már az ószövetség egyik fontos témája, kifejezi Isten feltétlen hűségét népe iránt. Bármilyen hűtlen is a nép, Isten mégsem hagyja el, továbbra is szereti. Az irgalomban ott a részvét, Isten nem tudja elviselni népe nyomorúságát, segítségére siet, és megmenti. Az agape a látásra szorosan kapcsolódik a megbocsájtás is. Jézusban mintegy megtestesül ez az isteni irgalom, [4] benne lesz látható, tapintható az Atya irgalma.

Példabeszédei a tékozló fiát hazaváró és ujjongva visszafogadó atyáról, vagy a szamaritánusról, aki irgalmat gyakorol a bajbajutott emberen, az Atya és magának Jézusnak a szívét tárják fel. Jézusban könyörületre találnak a bűnös nők, mint a lábait könnyeivel öntöző asszony, vagy a megkövezéstől megmenekített házasságtörő feleség. Ezekben a tettekben közös az odahajolás a bűnös emberhez. Jézus nem elítéli őket, de agape a látásra is bagatelizálja el a bűnüket.

Nem menti fel őket, hanem megbocsájt nekik. A jézusi irgalom dinamikája, hogy elmegy a távoliakhoz, felkeresi őket ott, ahol vannak, kifejezi szeretetét irántuk, amely szeretet megnyitja az emberek szívét. A német szemész orvosához önmagához emeli őket. Az agape a látásra tehát egyszerre van lehajoló és felemelő dinamikája.

hiperópia 1 25 mit jelent

agape a látásra Jézus ezt teszi a testi és a lelki gyógyításoknál egyaránt. Az ellenséget is szerető szeretet Az irgalom egészen különleges formája az ellenségszeretet.

Jézus tanításában ez az egyik legsajátosabb vonás, amire alig van példa az emberiség vallástörténetében. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, agape a látásra átkoznak benneteket, és imádkozzatok azokért, akik gyaláznak titeket.

Mt 5,44—45 A mennyei Atya egyetemes és feltétlen szeretete a modell, aki minden emberrel jóságos. Jézus ezt a tanítást élte, ellenfeleit nem gyűlölte, nem fenyegette bosszúval. Elfogatásakor lebeszéli tanítványait az erőszak alkalmazásáról, és meggyógyítja azt a szolgát, akinek Péter levágta a fülét. Később pedig azt a Sault hívja meg apostolának, aki üldözte tanítványait.

Ellenségéből alakította őt a népek apostolává. A jézusi ellenségszeretet tehát nem elégszik meg az ellenség iránti puszta jóindulattal, hanem azon fáradozik, hogy az ellenségből barát legyen. Az ellenségszeretet az irgalom legradikálisabb megnyilvánulása és a szeretet legmélyebb kinyilatkoztatása.

látásjavító programok

Pedig az igaz emberért is aligha hal meg valaki; esetleg a jóért képes valaki meghalni. Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy abban az időben, amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Mk 3,4. Az emberek életét szolgálják csodái, mint a kenyérszaporítások, a gyógyítások, a halottak feltámasztása.

Mindennek az életnek ő maga az igazi forrása, mert úgy vall magáról, hogy ő az élet maga vö.

látássérült vizuális torna

Jn 14,2. Mindezen képek olyan szeretetet tárnak elénk, amely túlcsorduló módon nagylelkű. Ennek az életnek a természete olyan, hogy éltető akar lenni, mások számára forrássá kíván válni. Ingyenesen szórja szét javait. Ő a magvető, aki tárt karokkal szórja a magot, nem mérlegelve, hogy megérdemli-e a talaj, köves-e vagy jó a föld, ahová hullik, csak szórja az élet magjait vö.

Mt 13,1—9.

Tagokként összeszokott szerető közösséget alkotunk, Gyálon régóta működő házicsoportokban. E mostani, megújult formában Bugovics Tibor Pásztorunk vezetésével indult ez a közösség egy Istentől vett látás alapján. A látás: De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között: ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre.

Szeretet, ami irányt ad A szeretet három dimenziója, az erosz, a philia és az agapé Jézusban mind együtt van jelen. Az előző két fejezetben A szenvedélyes szeretet szentsége, eroszés EucharisztiaA barátság szentségeláthattuk, hogy milyen fontos mozgatórugó Jézus életében — mint minden normális ember életében — az erosz, a szenvedélyes szeretet, valamint a baráti szeretet.

Általában a szeretet ezen arcai harmóniában voltak a Jézusban lévő önzetlen szeretettel, az agapéval, a három dimenzió kölcsönösen segítette egymást. Jézus nemcsak szívesen és örömmel volt együtt a barátaival, hanem önzetlenül szerette őket. Az agapé előbbiekben tárgyalt vonatkozásainál viszont számos olyan helyzetet is láthatunk, ahol nyilvánvaló konfliktus lehetett a szeretet dimenziói között. Az emberi nyomorúsággal való közvetlen találkozás, a szegénység és krónikus betegségek bűze, vagy az ellenségesség megtapasztalása az erosz szintjén Jézusból is taszítást kellett hogy kiváltson.

A benne lévő agapé felülkerekedik az eroszon. A legnyilvánvalóbb ez a Getszemáni kertben, agape a látásra vért verejtékezik, a benne lévő életszeretet erosz arra indítja, hogy keresse és az Atyától kérje a megmenekülést a szenvedéstől megmenekülést. A barátai iránti szeretet is philia erre ösztönözné, hiszen elkerülhetné, hogy bajt hozzon a tanítványaira.

Az egyik elárult, akiben meg legjobban bíztál, azt is tagadta, hogy ismer! Keress új, megbízhatóbb barátokat! Mindebből azt látjuk, hogy Jézusban az agapé mondja ki a végső szót, az agapé formálja, irányítja a szeretet másik két dimenzióját. Az áldozatos szeretet Az agape a látásra a vallástörténelem és az Agape a látásra egyik fontos témája. Az áldozat megsemmisítésével jelezték az adomány teljességét, visszavonhatatlanságát.

Motiváció agape a látásra a hála kifejezése vagy bűnbocsánat reménye, mint az engesztelő áldozatnál. Az Újszövetség Jézus halálát gyakran az ószövetségi áldozati fogalomvilággal írja le. A zsidó húsvéti ünnep feláldozott báránya Jézus szimbólumává válik vö.

Egyértelmű utalás ez az első szövetségkötésre, amikor Mózes az áldozati állat vérével hinti meg a népet a szövetségkötés jeleként vö. Kiv 24,8. Jézus számára agape a látásra, hogy ez a vacsora lesz az utolsó a halála érzékszervi oktatás látásromlása.

Ifi találkozó Kiskőrös | Agapé Pünkösdi Gyülekezet

Az Eucharisztia alapítása a közelgő kereszthalál kontextusában kerül sorra. A halálra készülő mester vacsorája ez. A Zsidó levél központi témája Jézus áldozata, amely beteljesít minden korábbi áldozatot, és egyetlen áldozatával a helyükbe lép.

Iz 53, 1— Ebből látásélesség 3 más újszövetségi helyekből táplálkozott a keresztény ókor és középkor során széles körben elterjedt értelmezés, amely Jézus halálát mint helyettesítő áldozatot látta.

Ifjúsági és tini szolgálat

Bár voltak egyoldalú és sarkos magyarázatok, főleg utólagos leegyszerűsített értelmezések, amit a modern teológia jogosan kritizált, van maradandó értéke ezeknek a megközelítéseknek.

Jézus a bűnös ember helyére lép, ő, aki bűnt nem ismert, mégis magára veszi a világ bűneit, azaz vállalja mindannak elszenvedését, amit a bűn hozott a világba: megvetettséget, szenvedést, a halált.

A svájci teológus Hans Urs von Balthasar különösen érzékenyen ragadja meg ezt a valóságot. A megfeszített szeretet A kereszt mutatja meg legteljesebben Isten szeretetének végtelenségét: Ő szeret akkor is, amikor az emberek elutasítják, életére törnek, megölik.

Nincs az istentelenségnek, a gyűlöletnek olyan foka, amely meg tudná akadályozni Istent abban, hogy szeresse teremtményét, az agape a látásra. János evangéliumában a kereszt Isten dicsőségének megnyilvánulási helye.

Agape a látásra kereszt Isten szeretetének radikalizmusáról beszél, és mélységében mutatja meg irgalmát. A kereszt, ahogy II. A kereszt azt jelenti, hogy az örök szeretet ápolni kezdte azokat a sebeket, melyek az embernek földi élete folyamán a leginkább fájnak.

A gyűlölet nem tudta legyőzni.

Ifi találkozó Kiskőrös

Szerette övéit, mindvégig szerette őket vö. Jn 13,1. A győztes szeretet A feltámadás nyilvánvalóvá teszi a szeretet győzelmét, amely győzelem már előtte ott volt Jézus életében akkor is, amikor a nehézségek során is szeretettel fordult az emberekhez.

A szenvedő Jézusban is ott volt a legyőzhetetlen végtelen remény. Minden látszat ellenére bízott abban, hogy küldetése sikerrel jár, vissza tudja vezetni az embereket az Atyához, az elveszett bárány megkerül, a tékozló fiú visszatér.

További a témáról