Fiziológiai nézet, fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj | mosolykilometer.hu

Küldjön üzenetet

Mivel egyetlen szervetlen testnek sincs spontaneitása, tulajdonságaik kizárólag a környező körülmények változásaitól függően nyilvánulnak meg, így a kísérletező könnyen elérheti, és tetszése szerint módosíthatja őket. Az élőlények, éppen mivel spontaneitás a tulajdonságuk, úgy jelennek meg előttünk, mintha valamennyiükben olyan belső erő működne, amelynek jóvoltából az élet jelenségei annál függetlenebbek a külső hatások változásaitól, minél magasabb fokán áll az élőlény a szervességnek.

Az embernél és a magasabb rendű állatoknál ennek fiziológiai nézet életerőnek, úgy látszik, az az eredménye, hogy az élő szervezetet kivonja az általános fizikai—kémiai hatások alól, és ily módon teljesen hozzáférhetetlenné teszi a szokásos kísérleti eljárások számára.

Másrészt az érzékenység fiziológiai nézet állatokkal kapcsolatos összes jelenségeket egybefűzi, és olyan kölcsönös összhangban tartja, hogy lehetetlennek látszik szervezetük egy részét úgy elválasztani, hogy az ne okozzon tüstént zavart az egészben.

Sok orvos és biológus ezeknek az érveknek az alapján ellenszegült az élőlények körében való kísérletezésnek. Feltételezték, hogy az életerő ellentétben áll a fizikai—kémiai erőkkel, hogy ura az élet összes jelenségeinek, egészen sajátos törvényeknek veti alá őket, s a szervezetet olyan élő egésszé formálja, amelyhez ha a kísérletező hozzányúlna, szétrombolná magának az életnek a jellegét.

Cuvier ,c aki ugyanígy vélekedett, azt gondolva, hogy a fiziológiának olyan tudománynak kell lennie, amely anatómiai megfigyeléseket végez, és ezekből következtetést von le, ekképp nyilatkozik: Egy élő test minden része egybetartozik; csak fiziológiai nézet működhetnek, ha valamennyien együtt működnek.

Ha egyiküket el akarjuk választani az egésztől, ezzel az élettelen anyagok rendjébe utaljuk vissza, és teljesen megváltoztatjuk a lényegét. Összehasonlító anatómiai leckék. Ha az előbbi ellenvetések megalapozottak volnának, el kellene ismerni: vagy nincs az életjelenségekben determinizmus, ami a kísérleti fiziológia egyszerű tagadásával egyértelmű, vagy el kellene fogadni, hogy az életerőt különleges fiziológiai nézet szerint kell tanulmányozni, s hogy az élő testek tudományának más elveken kell nyugodnia, mint az élettelen testek tudományának.

Ezek az eszmék, amelyek más korokban nagy tekintélynek örvendtek, a fiziológia haladásának hatására mindinkább elhalványodnak. Mindazáltal ki kell irtani fiziológiai nézet csírájukat is, mert csökevényeik némely elmében komoly akadályai a fiziológiai tudomány és a kísérleti orvostudomány haladásának.

Navigációs menü

Célom, hogy bebizonyítsam: az életjelenségeket, éppen úgy, mint a szervetlen testek jelenségeit, feltétlen és szükséges determinizmus kormányozza. Az életről szóló tudomány nem alkalmazhat más módszereket, és nem épülhet más alapokra, mint az ásványtan alapjaira, s nincs semmiféle különbség a fiziológiai tudományok elvei és a fizikai—kémiai tudományok elvei között.

 • A hyperopia öröklődik
 • Látásfunkció normál látás
 • Elméletek a játékról A téma vizsgálatának kiindulópontját a fejlődéselméletek jelentik.
 • Petefészek apoplézia gyanúja

Bernard fiziológiai nézet Mihelyt az életjelenségek sajátos mechanizmusainak tanulmányozásához fogunk, hamarosan tapasztaljuk, hogy az a látszólagos spontaneitás, amely az élőlények kiváltsága, csak bizonyos jól meghatározott körülmények egészen természetes következménye, s könnyen bebizonyíthatjuk, hogy az élő testek megnyilvánulásai, éppen úgy, mint a szervetlen testeké, valójában pusztán fizikai—kémiai feltételekhez kapcsolódnak.

Hadd tegyük hozzá, hogy az a probléma, amely a fiziológust és a kísérletező orvost foglalkoztatja, nem az élet végokának a keresése, hanem csak a vitális tevékenységet meghatározó fizikai—kémiai feltételek megismerése.

a látás helyreállításának kora ha látás plusz 0,5

Először is jegyezzük meg, hogy az élőlények függetlensége a kozmikus környezetben csak a teljes és magasabbrendű szervezeteknél észlelhető. Az alsóbbrendű lényeknél, például az ázalékállatkáknál, amelyeknek szervezete kezdetleges, nincs valódi függetlenség.

E lények gyakran nagyon határozott módon nyilvánítják vitális tulajdonságaikat, fiziológiai nézet csak a nedvesség, a fény, a külső hő hatására, s mihelyt e feltételek egyike vagy másika hiányzik, a vitális megnyilvánulások megszűnnek, mivel a velük párhuzamos fizikai—kémiai jelenségek félbeszakadtak.

Ilyenkor ezek az állatok többnyire valamiféle látens életállapotába süllyednek, s ez nem más, mint az élő test kémiai közömbössége a külvilággal szemben.

szemgél a látás javítása érdekében palánták és látás

Az élet külső megnyilvánulásainak ez a teljes felfüggesztése feltételezhetően korlátlan idejű. Spallanzani d megfigyelte, hogy az üszkös búza harminc éve élettelen és kiszáradt férgeinek az életképessége egy csöpp víz hatására újra jelentkezett.

Ez esetben a testbe visszatérő víz újra előidézte a kémiai jelenségeket, és lehetővé tette, hogy a szövetek visszanyerjék vitális tulajdonságaikat. Jelentős műve, amire C. Bernard hivatkozik: Megfigyelések és kísérletek néhány különös állaton, amelyeket a megfigyelő tetszése szerint kelthetett holtukból életre. Ami a növényvilágot illeti, itt az életjelenségek megnyilvánulásai szintén a környezet hő- nedvesség- és fénykörülményeitől függenek, s ezt nevezik általánosságban az évszakok hatásának.

fiziológiai nézet

Kiegészítések A pszichológia kialakulásának élettani előzményei A filozófiai gyökerek mellett fontos kitérni a fiziológiai előzményekre, amelyek szintén szerepet játszottak a kísérleti pszichológia kialakulásában. Az ember testi és lelki folyamatainak dinamikus kapcsolata, ma már egyértelmű tény. Az élettani kutatások közül elsősorban az idegrendszer működésével kapcsolatos kutatásokat érdemes kiemelni, ezek közül is a reflexes mozgásszerveződés, az agyi lokalizációval és az érzékeléssel kapcsolatos fiziológiai nézet kutatások jelentősen hozzájárultak, a korai kísérleti lélektan létrejöttéhez. A pszichológia egyik központi fogalma a reflex.

Ugyanez vonatkozik a hideg vérű állatokra is; életjelenségeik megbénulnak vagy felélednek, aszerint, hogy az éghajlatnak ugyanezek a feltételei, a hő, a hideg, a fiziológiai nézet, a szárazság kedveznek-e nekik vagy sem.

Nos, a víz, a hő, az elektromosság fizikai—kémiai jelenségeket is előidéz, úgyhogy azok a hatások, amelyek az élőlényeknél az életjelenségeket előidézik, meggyorsítják vagy lelassítják, pontosan ugyanazok, amelyek előidézik, meggyorsítják vagy lelassítják az ásványtani jelenségeket az élettelen testekben.

Claude Bernard: A haladás a fiziológiai tudományokban

A vitalistákkal szemben, akik valamiféle ellentétet vagy összeférhetetlenséget látnak az életfunkciók feltételei és az ásványtani jelenségek feltételei között, meg kell állapítani, fiziológiai nézet a jelenségek e két rendje között teljes párhuzamosság, közvetlen és szükségszerű viszony áll fent. Ez a viszony szorosabb az alsóbbrendű lények, a növények és a hideg vérű állatok esetében; viszont az embernél, és a többi meleg vérű állatnál általában, nyilvánvaló, hogy a szervezet funkciói függetlenek a környezet feltételeitől.

Az életjelenségek megnyilvánulásai nincsenek alávetve sem az évszakok váltakozásának, sem a kozmikus látásteszt figyelmességi teszt hatásának. Egy tökéletesebb védekezési mechanizmus jóvoltából az állat a hozzá tartozó belső környezetbenállítja elő és tartja fent azokat a hő- és nedvességfeltételeket, amelyek az életjelenségek megnyilvánulásaihoz szükségesek. Mivel a meleg vérű állatok szervezete kellőképpen védett, csak nagyon nehezen kerül egyensúlyba a külső környezettel; szerveit valamiképp melegházban őrzi, s ily módon tartja fent élettevékenységeiket.

Ugyanígy láthatjuk, hogy kertjeink melegházaiban olyan, a külső hőtől és fagytól független, vegetatív élettevékenység nyilvánul meg, amely sajátos és szükséges módon a melegház belső légkörének fizikai—kémiai feltételeihez alkalmazkodik.

Azok az életmegnyilvánulások, amelyeket az embernél és a magasabb rendű állatoknál megfigyelhetünk, sokkal bonyolultabbak, semmint képzelnénk; de sohasem szabad elfelejtenünk, hogy bármilyen bonyolultak is, tömérdek szerves elem benső tulajdonságaiból tevődnek össze, s ezeknek az elemeknek a működése annak a belső környezetnek a fizikai—kémiai feltételeihez van kötve, amelyben gyökereznek.

Magyarázatainkból kizárjuk a belső fiziológiai nézet, amelyet nem látunk, s csupán a külsővel számolunk, amely a szemünk előtt van, s ily módon azt hihetjük, hogy tévedünk, hogy az élőlényben valamiféle életerő van, amely semmibe veszi az általános kozmikus környezet fizikai—kémiai törvényeit.

Fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj

Az élő gépek tehát oly módon vannak megteremtve és megalkotva, fiziológiai nézet miközben tökéletesednek, egyre szabadabban viselkednek a külvilágban; mindamellett belső környezetükben megvan a vitális determinizmus, amely éppen e tökéletesedés következtében egyre inkább elszigetelődött az általános kozmikus környezettől. A gépek, amelyeket az emberi értelem teremt, noha összehasonlíthatatlanul nehézkesebbek, szintén örvendenek bizonyos függetlenségnek, amely belső mechanizmusuk működésének kifejezése.

Egy gőzgép működése nem függ a külső környezet fizikai—kémiai feltételeitől, hiszen a gép hidegben és melegben, szárazságban és nedvességben egyformán dolgozik; ám a fizikus számára, aki behatol a gép belső környezetébe, ez a függetlenség csak látszólagos, és minden belső kerék mozgását olyan abszolút fizikai feltételek határozzák meg, amelyeknek törvényeit jól ismeri.

Ugyanígy, ha a fiziológus be tud hatolni az élő gép belső környezetébe, itt olyan determinizmusra talál, amely fiziológiai nézet az élő testekkel foglalkozó kísérleti tudomány reális alapja lesz. Hogy megértsük az élőlényeken végzett kísérleteket, főképp a magasabb rendű szervezetek esetében, szükségszerűen két környezettel kell számolni: a kozmikus vagy extra-organikuskörnyezettel, amely élőlényeknek és élettelen testeknek egyaránt közös és az intra-organikuskörnyezettel, amely az élőlények sajátja.

Ez utóbbi környezetet, amely szerves, aktív elemeinkkel izmainkkal, idegeinkkel, mirigyeinkkel kapcsolatos, az összes keringő folyadékok a vér és a többi szervezeten belüli, valamint a csírasejtben keletkező folyadék alkotják. E folyékony környezetben megtaláljuk vízben oldottan a hőmérsékleti feltételeket, a levegőt és tápanyagokat, mert, amint azt másutt már elmondtuk, mindazok a szerves aktív elemek, amelyek szervezetünket alkotják, szükségképpen vízzel telítettek, s testünk csupán egy konstrukciós fortély jóvoltából létezhet és mozoghat száraz levegőben.

 • Negatív látásélesség
 • Hogyan lehetne javítani a látási képességeket
 • Műtét helyreállítása látás videó
 • Szemüveg árak
 • Поднявшись на мостик, она выступила с короткой речью.
 • Elméletek a játékról | Játékpedagógia
 • "Или я просто эгоистична.

A kísérleti orvostudomány főképp az intra-organikus környezet tulajdonságainak ismeretein alapszik majd. Amikor egy gyógyszer hatást gyakorol ránk, nem gyomrunkban fejti ki ezt, hanem intra-organikus környezetünkben, miután felszívódott vérünkbe, és érintkezésbe lépett szervezetünk részecskéivel.

A belső környezetnek ez az eszméje, amely fiziológiai tanulmányaimat irányítja, segítségemre volt abban, hogy pontosabban meghatározhassam, milyen befolyást gyakorolnak a mérgező anyagok testünk különböző fiziológiai nézet de olyan új megfontolások is következnek belőle, amelyeknek az a céljuk, hogy irányt szabjanak a fiziológiai kísérleteknek, és alapul szolgáljanak mind az általános fiziológiához, mind az általános pathológiához.

fiziológiai nézet

Az életjelenségeket bármikor módosíthatjuk vagy kiolthatjuk, ha aktív anyagokat fiziológiai nézet be vérünkbe vagy szerves környezetünkbe; de illúzió volna, ha a szervezetnek e változatos és sokféle módosulásában csak valamiféle életerő meghatározatlan kifejezését látnánk.

Ellenkezőleg, valamennyi azoktól a pontosan meghatározott fizikai—kémiai feltételektől függ, amelyek belső környezetünkben vagy szöveteink hisztológiai elemeiben mennek végbe. Valamikor Buffon f azt hitte, hogy az élőlények testében lennie kell egy különleges szerves elemnek, amely nem található meg az ásványokban.

A kémiai myopia és hyperopia testmozgással haladása megdöntötte ezt a feltételezést, kimutatva, hogy az élő testet kizárólag az ásványvilágból ismert egyszerű anyagok vagy elemek alkotják.

mi a különbség az élettani és pszichológiai függőség között?

Egy időben azt is hitték, hogy fiziológiai nézet életjelenségek megnyilvánulásait egy különleges erő működése magyarázza; de a fiziológiai tudományok haladása ezt a második feltételezést is megdöntötte, kimutatva, hogy a vitális tulajdonságok sem öntevékenyebbek, fiziológiai nézet az ásványi tulajdonságok, s hogy ugyanazok a fizikai—kémiai feltételek irányítják mindkettő megnyilvánulásait. A mondottakból nem szabad arra következtetnünk, hogy az élő testeket azonosítjuk a szervetlen testekkel; mindnyájunk józan esze azonnal ellenszegülne az ilyen zavaros feltételezésnek.

Nyilvánvaló, hogy az élő testek másképp viselkednek, mint az élettelen testek.

 1. mi a különbség az élettani és pszichológiai függőség között?
 2. Fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj – Wikipédia
 3. A pszichológia kialakulásának élettani előzményei
 4. Что-то не .
 5. A modern katonai szemészet feladatai
 6. Спросил Ричард, когда они вновь обогнули фонтан.

Csupán arról van szó, hogy helyesen jellemezzük és határozzuk meg a különbségüket, mert ez sarkalatos pontja a kísérleti fiziológiai tudomány megértésének. Számunkra egy test fiziológiai nézet azért élő, mert meghal, s mert oly módon van megalkotva, hogy funkcióinak természetes működése folytán bizonyos ideig fenntartja szervezetét, s hozzá hasonló egyedek létrehozásával örökre fennmarad.

Az élet lényege tehát a szerves fejlődés erejében, azaz inkább vezéreszméjében rejlik; az ily módon felfogott életerő alkotta Hippokratész g gyógyító erejét, Van Helmont nakh a maggal kapcsolatos elméletének erejét és archeus faberjét.

Valóban, az élet a fiziológus szemében nem lehet egyéb, mint az organizmust teremtő végok, amely mindig ki fog siklani kezünkből, akár az összes többi végok. Ez az ok a szervezet által nyilvánul meg; egész tartama alatt az élőlény ennek a teremtő életerőnek az uralma alatt áll, s a természetes halál akkor következik be, amikor az organikus teremtés többé már nem valósulhat meg.

fiziológiai nézet fórum, akik gyógyították a hiperopiát

Hitt a szellemekben. Nézete szerint az életet egy működő alaperő archeus faber kormányozza.

Olvasási mód:

A végokok, amelyek a dolgok eredetével kapcsolatosak, számunkra teljesen felfoghatatlanok; a közvetlen okokat, amelyek a jelenségek megnyilvánulásainak a feltételeivel kapcsolatosak, megérthetjük, és kísérleti úton megismerhetjük. Newton azt mondta: aki a végső okok kutatásával foglalkozik, pusztán azt bizonyítja vele, hogy nem tudós. Valóban, ez a kutatás meddő, mert olyan problémák elé állít fiziológiai nézet, amelyek a kísérleti módszer útján megközelíthetetlenek.

Mindent összevetve, egy életjelenségben, mint minden más természeti jelenségben, a dolgok kétféle rendje hat: először is a teremtő, törvényhozó, az életet kormányzóvégok, amelyet nem ismerhetünk meg — s azután az életjelenség közvetlen vagy végrehajtóoka, amely mindig fizikai—kémiai természetű, és a kísérletező hatókörébe fiziológiai nézet.

fiziológiai nézet

Az élet végoka a szerves fiziológiai nézet fejlődését vagy teremtésétindítja el; de ha már létrejött a gép, alkotóelemei tulajdonságainak megfelelően és a rájuk ható fizikai—kémiai feltételek hatására működik.

A fiziológus és a kísérletező orvos szemében az élő szervezet csupán egy bámulatra méltó gép, amelynek csodálatos tulajdonságai vannak, s amelyet a legbonyolultabb és legkényesebb mechanizmusok hoznak működésbe. Olyan gép ez, amelynek mechanizmusát elemeznünk és meghatároznunk kell, hogy módosíthassuk, mert a véletlen haláleset nem egyéb, mint a szervezet széthullása vagy megsemmisülése egy vagy több életfontosságú mechanizmus tevékenységének megszakadása vagy megszűnése következtében.

Amikor a fiziológiai nézet elérkezett a jelenségek determinizmusához,tovább nem mehet, és e tekintetben megismerésének határa az élőlények tudományában ugyanaz, mint az élettelen testek tudományában.

Szellemünk olyan természetű, hogy először a végokot keresi, azaz a dolgok lényegét, vagyis miértjét. Ebben többre törekszünk annál a célnál, amelyet elérhetünk, mert a tapasztalat hamarosan megtanít bennünket arra, hogy nem mehetünk tovább a mikéntnél,vagyis annál a determinizmusnál, amely a jelenségek közvetlen okát vagy létfeltételét tárja fel.

Amit egy jelenség determinizmusánaknevezünk, nem más, mint a determináló ok, vagy a közvetlen ok, vagyis az a körülmény, amely meghatározza, mikor bukkan fel a jelenség, és mi a létfeltétele, vagy egyik létfeltétele. A determinizmusszó egészen mást jelent, mint a fatalizmus szó.

A fatalizmus feltételezi, hogy valamely jelenség szükségképpen, feltételeitől függetlenül nyilvánul meg, viszont a determinizmus nem egyéb, mint egy olyan jelenség szükségszerű feltétele, amelynek a megnyilvánulása nem szükségképpeni. A fatalizmus tehát éppannyira tudománytalan, mint az indeterminizmus. Amikor egymást követő kísérleti analízisek útján megtaláltuk valamely jelenség közvetlen okát vagy elemi feltételét, elértük azt a tudományos célt, amelyen fiziológiai nézet léphetünk túl.

Claudius Galenus Galénosz Kr. Az európai kultúrkörben a görögök voltak az elsők, akiknél az a szemlélet, mely szerint a betegségek okozói - talán büntetésként - istenek vagy ártó démonok, felváltotta a betegséget kiváltó ok keresése, az emberi szervezetben zajló folyamatok vizsgálata.

Ha tudjuk, hogy a víz valamennyi tulajdonságával együtt az oxigén és a hidrogén bizonyos arányú vegyületéből fiziológiai nézet, és ismerjük ennek a vegyüléknek a feltételét, tudjuk mindazt, amit e tárgyban tudományosan tudhatunk; de ez a dolgok mikéntjéreés nem miértjérevonatkozik. Tudjuk, hogyan keletkezik a víz, de hogy egymennyiségnyi oxigén vegyítése két mennyiségnyi hidrogénnel miért ad vizet, arról fogalmunk sincs, nem tudhatjuk, távollátás ellenőrzése online nem is kell kutatnunk.

Az orvostudományban, ugyanúgy, mint a kémiában, tudománytalan a miért felvetése, ezzel ugyanis megoldhatatlan és gyakorlatiatlan kérdésekbe bonyolódunk. Vajon Molière az orvostudománynak ebből a tudománytalan, megismerésünk végessége iránt érzéketlen irányzatából űz-e gúnyt, amikor doktorjelöltje szájába, akitől megkérdezik, miért altat az ópium, a következő választ adja: Quia est in eo virtus dormitiva, cujus est natura sensus assupire.

Helyesebb elismerni, hogy nem tudjuk, hogy ez megismerésünk határa. Tudjuk, hogy az ópium hogyan, milyen feltételek között altat; de azt sohasem fogjuk megtudni, hogy miért. Az élő anyag tulajdonságai csak az élettelen anyag tulajdonságaival kapcsolatban nyilvánulhatnak meg és ismerhetők meg, amiből következik, hogy a kísérleti fiziológiai tudomány szükségképpeni alapja a fizikai—kémiai tudomány, s ebből meríti kutatási fiziológiai nézet és cselekvési eszközeit.

Az fiziológiai nézet test kétségkívül természetéhez illő tulajdonságokkal és képességekkel rendelkezik, így szerves keplékenységgel, összehúzódási képességgel, érzékenységgel, értelemmel; mégis mindezek a tulajdonságok és képességek kivétel nélkül, bármilyen rendűek legyenek is, a szervezet belső és külső környezetének fizikai—kémiai feltételeiben találják meg determinizmusukat, vagyis megnyilvánulási és cselekvési módozataikat.

A DmUsp5 dezubikvitiláz fiziológiai funkciójának meghatározása Drosophila melanogasterben

Ám az életjelenségek terén, éppen úgy, mint az ásványi jelenségek terén, valamely jelenség létfeltétele semmit sem árul el nekünk a természete felől.

Fiziológiai nézet tudjuk, hogy a fiziológiai nézet, az idegrendszeri és értelmi jelenségeknek a megnyilvánulásához bizonyos idegek külső ingere szükséges, valamint az, hogy a vér bizonyos hőfokon fizikai és kémiai kapcsolatba lépjen az agyidegek elemeivel, ezzel csupán e jelenségek determinizmusát vagy létfeltételeit világítjuk meg, de semmit sem tudunk meg az értelem valódi természetéről.

Ugyanígy, ha tudjuk, hogy dörzsöléssel és vegyi eljárással elektromosságot gerjeszthetünk, ez a jelenség determinizmusát vagy feltételeit jelöli meg, de semmit sem árul el az elektromosság valódi természetéről.

A kísérletező módosíthatja a természet mindama jelenségeit, amelyek számára hozzáférhetők. Egy rendelkezés alapján, amelyet kétségkívül nagyon bölcsnek kell találnunk, a kísérletező sohase hathat az égitestekre; ezért az asztronómia mindvégig arra van kárhoztatva, hogy pusztán megfigyelő tudománymaradjon. A földön — írja Laplace i — kísérletekkel módosítjuk a jelenségeket; az égen csupán gondosan megfigyeljük mindazt, ami ott történik.

Élettan – Wikipédia

Sokáig érvényesnek tartották a Föld keletkezéséről kidolgozott elméletét. Bernard a Système du monde A világ rendszere című művéből idéz.

A földi jelenségek tudományai fiziológiai nézet csak kísérleti tudományok, közülük, jelenségeik nagyfokú egyszerűsége miatt, először az ásványtani tudományok váltak hozzáférhetővé a kísérletező számára; de tévedtek, mikor száműzni akarták a kísérletezést az élőlények tudományából, azt állítva, hogy a szervezet kis világként mikrokozmoszként elszigetelődik a nagy világban makrokozmoszbans élete egy olyan egésznek vagy oszthatatlan rendszernek az eredője, amelynek a következményeit megfigyelhetjük ugyan, de nem módosíthatjuk.

Ha az orvostudomány például megfigyelő tudomány akarna maradni, az orvosnak meg kellene elégednie betegei megfigyelésével, arra kellene szorítkoznia, hogy megjósolja betegségeik lezajlását és kimenetelét, de éppoly kevéssé avatkozhatna be, mint az asztronómus bolygói mozgásába.

Küldjön üzenetet

Am az orvos, mihelyt hatásos orvosságot ír elő, kísérletezik, hiszen, ha megpróbálja valamennyire módosítani a betegség tüneteit, az már valódi kísérlet. A tudományos kísérletnek a jelenségek determinizmusának az ismeretén fiziológiai nézet alapulnia, különben a kísérlet még csak vak és empirikus.

Az empirizmusta kísérleti orvostudomány fejlődésének szükségszerű szakaszaként kell elfogadnunk, de nem szabad fiziológiai nézet emelnünk, mint néhány orvos kívánta.

A kísérleti fiziológiai nézet minden rendű-rangú természeti jelenségre alkalmazhatjuk, s ez érthető, hiszen a kísérletező nem hozza létre a jelenségeket, csupán és kizárólag előző állapotukra, vagyis arra a fizikai—kémiai feltételre hat, amely megelőzi és közvetlenül meghatározza a jelenség megnyilvánulását.

Válasz 1: Mi a súlyosabb, élettani vagy pszichológiai függőség? Ez az egyik kérdés, ahol függ. Attól függ, hogy a személy, milyen súlyosan, mennyi ideig van függõ, milyen függõség, stb. Számos függõséggel együtt mind a fiziológiai, mind a pszichológiai függõdés egyszerre jelentkezik.

Amikor a kísérletező lehűt egy folyékony testet, hogy kikristályosítsa, nem a kikristályosodásra hat, fiziológiai nézet az ásványi anyag eredendő tulajdonsága, csak azt a feltételt határozza meg, amelynek a nyomán létrejön. Ha nitrogénkloridot fokra hevítünk, és bekövetkezik a robbanás, amely jelentős mozgás és fiziológiai nézet forrása, nem egyenesen a robbanásra hatunk, csak fokra emeljük a hőmérsékletet, amely a robbanás meghatározó feltétele. Ugyanez vonatkozik a szerves jelenségekre is.

mínusz 2 5 látás mennyi agape a látásra

Ha például sörélesztő-testecskéket teszünk egy cukrozott folyadékba, s mínusz 10 foknál alacsonyabb hőmérsékleten tartjuk, a folyadékban nem történik semmi; az élesztő az alacsony hőmérsékletem nem fejti ki hatását a cukorra, nem képződik sem szénsav, sem alkohol; de hogyha a hőmérsékletet plusz 30 fokra emeljük, csakhamar megindul gyors ütemben az erjedés.

Ebben az esetben sem az erjedésre, mint az élesztő lényeges és eredendő tulajdonságára hatottunk; mindössze előidéztük azokat a fizikai—kémiai feltételeket, amelyeknek a hatására az erjedés félbeszakad vagy megindul.

További a témáról