Imádkozz a látásomért

Aki elmondja szobája magányában az Isten által kinyilatkoztatott verseket, annak a szavai töredékét a Mindenható mindenhol jelenlévő angyalai fogják szétszórni, és minden igaz ember szívét megdobogtatják velük. Bár ő először mit sem sejt ennek hatásáról, a kegyelem erénye, amelyben részesült, előbb-utóbb meg kell, Így rendeltettek el Isten Kinyilatkoztatásának misztériumai Annak Akarata által, Aki az erő és bölcsesség imádkozz a látásomért.

A hívő a három közül teljesen szabadon választhatja bármelyiket, egyet azonban kötelessége elmondani, mégpedig azon útmutatások szerint, melyek azt kísérik. Az előírt mosakodás a kezek és arc imára való felkészülés céljából elvégzett megmosását jelenti.

Bizonyságot teszek ebben a pillanatban az én erőtlenségemről és a Te hatalmadról, az én szegénységemről és a Te bőségedről. És óvd meg kezem attól, hogy olyan dologgal foglalkozzék, mi nem az övé.

Te vagy, valóban, a Mindenható, a Leghatalmasabb.

  • Dante: Isteni színjáték
  • Természetes módszer a látás helyreállítására
  • Kende azt mondta, hogy könnyen lehet az, hogy én megpróbálom a saját erőmből végrehajtani a dolgokat.
  • A látás világosabbá válik
  • Ki vagy?

Majd, míg arcát mossa, mondja: Feléd fordítottam arcom, ó, Uram! Ragyogd be azt a Te orcád fényével. És védd meg attól, hogy Rajtad kívül bármerre is forduljon. Övé a Kinyilatkoztatás és a teremtés királysága. Föld és menny, dicsőség és királyság Istené, minden ember Uráé, és a magasságbéli Trónus és a föld Gazdájáé! Majd állva, kitárt karokkal, arca felé helyreállítható-e a látás tenyérrel mondja: Ne ábrándítsd ki, ó, én Istenem, azt, ki esengő ujjakkal kapaszkodik irgalmad és kegyelmed köpönyegének szélébe, ó, Te, Ki az irgalmat mutatók közül a Legirgalmasabb vagy!

Majd pedig üljön le, és mondja: Tanúságot teszek egységedről és egyedüliségedről, és arról, hogy Te vagy Isten, és hogy nincsen más Isten Rajtad kívül. Te, bizony, kinyilatkoztattad Ügyedet, beteljesítetted Szövetségedet, és szélesre tártad kegyelmed ajtaját mindenek előtt, imádkozz a látásomért a mennyben és a földön lakoznak.

Áldás és béke, üdv és dicsőség szeretteidnek, kiket a világ változásai és esetlegességei el nem rettenthettek attól, imádkozz a látásomért Feléd forduljanak, és kik mindenüket odaadták reménységükben, hogy elnyerhetik azt, mi Tiéd. Azok nevére könyörgök Hozzád, kik a Te láthatatlan Lényegednek, a Legmagasztosabbnak, a Mindenek Felett Dicsőnek Hajnalai, tedd imám tűzzé, mely porrá égeti azon fátylakat, melyek engem a Te szépségedtől elválasztanak, és tedd lámpássá, mely Jelenléted óceánjához vezet engem.

Majd emelje kezét esdőn Isten felé — áldassék Ő és magasztaltassék — és mondja: Ó, Te, a világ Vágya és a népek Szerelme!

  • Gyógyszerek a látás erősítésére
  • Kategória: Észbontó | | 2.
  • Helyes szemvizsgálati táblázat

Látod, Hozzád fordulok, megszabadulok minden kötődéstől, mely Rajtad kívül bárki máshoz fűz, és a Te kötelékedbe kapaszkodom, melynek rezgései felkavarták az egész teremtést. Szolgád vagyok, ó, Uram, és fia a Te szolgádnak.

Lásd, készen állok én akaratodnak és vágyadnak engedelmeskedni, és semmi mást nem óhajtok, csak kedvedet. Irgalmad tengerére és kegyelmed Napcsillagára kérlek, cselekedj a Te szolgáddal, mint tetszik és kedved tartja.

Hatalmadra, mely messze fölötte áll minden említésnek és dicsőítésnek!

imádkozz a látásomért

Amit Te kinyilatkoztatsz, az az én szívem vágya, és azt szereti lelkem. Ó, Istenem, én Istenem! Ne reményeimet és cselekedeteimet nézd, hanem akaratodat, mely körülöleli az egeket és a földet.

Legnagyobb Nevedre, ó, minden népek Ura! Csak arra vágyódtam, mit Te kívántál, és csak azt szeretem, amit Imádkozz a látásomért is szeretsz. Majd térdeljen le, és homlokát a földre hajtva mondja: Magasztosabb vagy Te bármely Rólad alkotott képnél a Sajátodon imádkozz a látásomért, és bárki más megértésénél Rajtad kívül.

Majd álljon fel, és szóljon emígyen: Tedd imám, ó, Uram, élő vizű forrássá, mely által élhetek, mígcsak uralmad tart és szólíthatlak világaid mindenikében.

a hyperopia öröklődik

Majd emelje fel ismét esdőn kezét, és mondja: Ó, Te, Kitől távol semmivé lesznek a szívek és a lelkek, és Ki szeretetének tüze lángba borította az egész világot! Nevedre könyörgöm Hozzád, mely által lebírtad Te az egész teremtést, ne tartóztasd meg tőlem, mi Véled vagyon, ó, Te, Ki uralkodsz minden ember felett! Lásd, ó, Uram, miként siet ez idegen legmagasztosabb hona felé, mely méltóságod boltozata alatt és irgalmad udvarában emelkedik, miként keresi e tévelygő megbocsátásod óceánját, ez alantas szerzet dicsőséged kastélyát, és e szegény teremtmény gazdagságod ragyogását.

Tiéd a hatalom, hogy azt parancsold, ami Néked tetszik.

Valódi, mély változást egy emberben csak Isten tud létrehozni... de Ő tud!

Tanúságot teszek, hogy dicsőítendő vagy Te cselekedeteidben, a Te parancsolataidnak kell engedelmeskedni, és hogy soha senki nem korlátozhat Téged a parancsolásban. Majd emelje karját az ég felé, és ismételje háromszor a Legnagyobb Nevet. Szeretek, ó, Uram, ezen állapotban azért könyörögni, hogy részeltess mindenből, mi Tiéd, hogy emígyen nyilvánvalóvá tehessem szegénységemet és magasztalhassam a Te bőségedet és gazdagságodat, világgá kiálthassam erőtlenségemet és tanúskodhassam a Te erőd és a Te hatalmad mellett.

Majd emelkedjen fel, kétszer emelje fel kezét esdőn, és mondja: Nincsen más Isten, csak Te, a Mindenható, a Mindeneknél Bőkezűbb. Nincsen más Isten, csak Te, az Elrendelő, mind kezdetben, mind mindenkor. Ó, Isten, én Istenem!

Megbocsátásod bátorrá tett engem, irgalmad megerősített engem, hívásod megébresztett engem, s kegyelmed felemelt és Hozzád vezetett engem. Hisz ki vagyok én, hogy máskülönben közelséged városának kapuja elé merjek állni, vagy a fények felé fordítsam arcom, melyek akaratod mennyországából sugárzanak? Látod, ó, Uram, e nyomorult lényt kegyelmed kapuján kopogtatni és e tünékeny lelket az örök élet folyóját keresni nagylelkűséged kezéből.

Tiéd a parancsolás mindenkor, ó, Te, Ki minden nevek Ura vagy, enyém a megnyugvás és magam készséges alávetése a Imádkozz a látásomért akaratodnak, ó, mennyek Teremtője! Majd emelje fel kezét háromszor, és mondja: Nagyobb Isten az összes nagyoknál!

a terroristák látványa látás természetes látás-helyreállítási módszerek

Majd térdeljen le, és homlokát a földre hajtva szóljon emígyen: Túl magasan vagy Te, hogy a közeledben lévők dicsőítése felhatoljon közelséged mennyországába, vagy hogy hű híveid szívének madara elérhessen kapudnak ajtajához. Bizonyságot teszek, hogy magasztosabb vagy Te minden tulajdonságnál és szentebb minden névnél.

Majd üljön fel, és mondja: Imádkozz a látásomért, miről bizonyságot tett minden teremtett dolog, és a magasságbéli Gyülekezet, és a legmagasabb Paradicsomkertben lakozók, és felettük a mindenek felett dicsőséges Láthatárról maga a Nagyság Nyelve is, hogy Te vagy az Isten, hogy nincsen más Isten Rajtad kívül, és hogy Az, Ki testet öltött, a Rejtett Misztérium, a Féltőn Óvott Jel, Kin keresztül az L, E, GY, E és N betűk összekapcsoltattak és összeköttettek.

Majd álljon fel, és mondja: Ó, minden lét Ura és a látható és láthatatlan dolgok Gazdája! Bizony, látod könnyeimet és sóhajaimat, mik elhagyják ajkamat, hallod nyögésemet és siránkozásomat és szívem jajgatását.

Beszélgetés (rap) | A Biblia Szól

Tévelygéseim visszatartottak attól, hogy közel kerülhessek Hozzád, és bűneim távol tartottak Szentséged udvarától. Szereteted, ó, Uram, gazdaggá tett engem, a Tőled való elválasztottság pedig megnyomorított és a távollét Tőled elemésztett engem. Majd ismételje háromszor a Legnagyobb Nevet, hajoljon előre kezeit térdén nyugtatva, imádkozz a látásomért mondja: Dicsőség Néked, ó, Istenem, hogy segítettél megemlékeznem Rólad és dicsőítenem Téged, hogy megismertetted vélem Őt, Ki jeleid Hajnala, meghajtottál engem Felsőbbséged, és alázatra tanítottál Istenséged előtt, és elismertetted vélem, mit Nagyságod Nyelve kijelentett.

Majd egyenesedjen fel, és mondja: Ó, Isten, én Istenem! Hátam meggörbíti bűneim súlya és nemtörődömségem megnyomorított engem. Valahányszor gonosz tetteimen és a Te jóakaratodon elmélkedem, megrendül szívem és felzúg vérem ereimben.

Szépségedre, ó, Te, a világ Vágya! Pirulok arcom Feléd fordítani, és vágyódó kezeim szégyenkeznek nagylelkűséged mennyországa felé emelkedni. Látod, ó, Istenem, könnyeim nem engednek Rád emlékeznem és erényeidet magasztalnom, ó, Te, a magasságbéli Trónus és a föld Ura! Királyságod imádkozz a látásomért és Uralmad misztériumaira könyörgök, cselekedd azt szeretteiddel, mi nagylelkűségedhez illik, ó, minden lét Ura, és kegyelmedhez méltó, ó, a látható és láthatatlan Királya!

Majd ismételje háromszor a Legnagyobb Nevet, térdeljen le, és homlokát a földre hajtva mondja: Dicsőség Néked, ó, Istenünk, hogy leküldted hozzánk azt, mi közel vonz minket Hozzád, és ellátsz minket a Könyveidben és Írásaidban lakozó minden jóval.

Könyörgünk, ó, Uram, őrizz meg minket az üres ábrándok és hiábavaló képzelődések sokaságától.

Bahá’í imák

Mert bizony Te vagy a Hatalmas, a Mindenek Tudója. Majd emelje fel fejét, üljön fel, és mondja: Hitvallást teszek, ó, Istenem, amiről a Te választottaid tanuskodtak, és elismerem azt, mit a legmagasabb Paradicsomban lakozók és a Te hatalmas Trónusod körül járók elismertek.

Tiéd a föld és menny királysága, ó, világok Ura! Az ilyen imákon át kerülhet az ember kapcsolatba Istennel, törekedhet imádkozz a látásomért, hogy közel kerüljön Hozzá, beszélgethet szíve igazi Választottjával és hághat egyre magasabbra a szellemi lépcsőfokokon.

imádkozz a látásomért

Isten nem terheli meg a lelkeket tehetségükön túl. Az ilyen adományoknak minden központból és minden hívőtől kell jönniük Ó, Isten barátai! Legyetek biztosak benne, hogy ezen adományokért cserébe földetek, iparotok, üzletetek megáldatik sokszoros gyarapodással, ajándékokkal és adományokkal.

Imádkozz a látásomért egy jó cselekedettel jön, tízszeresen megjutalmaztatik az. Semmi kétség afelől, hogy az élő Isten bőségesen megsegíti azokat, kik az Ő ösvényén költik javaikat. Ragyogd be a Téged igazán szeretők homlokát, és támogasd őket a biztos győzelem angyali seregeivel. Tartsd szilárdan lábukat egyenes ösvényeden, és örök nagylelkűségedből nyisd meg előttük áldásaid kapuját; mert ők a Te ösvényeden költik azt, mit nékik adományoztál, a Te Hitedet oltalmazzák, a Rólad való megemlékezésbe helyezik bizodalmukat, szívüket ajánlják fel, mert szeretnek Téged, és Szépséged imádatában és tetszésed megnyerésében nem szűkmarkúak azzal, amit bírnak.

Ó, Uram! Imádkozz a látásomért nékik bőséges részt, meghatározott viszonzást és biztos jutalmat! Add, hogy megtelhessen az bőkezűséged és bőségesen áradó kegyed kincseivel.

súlyemelés és gyenge látás Csak magam előtt látok

Bocsáss meg nékünk, és édesapánknak, és édesanyánknak és részesíts imádkozz a látásomért abban, mire kegyelmed és Isteni nagylelkűséged óceánjából vágyakozunk. Fogadd el, ó, Te, Kit szívből szeretünk, összes munkálkodásunkat ösvényeden. E Legnagyobb Törvénykorszakodban elfogadod Te a gyermekek közbenjárását szüleikért. Ez jelen korszakod egyik különleges, végtelen adománya. Ezért hát, ó, kedves Uram, fogadd el Egyedüliséged küszöbén álló szolgád kérését, és merítsd bele édesatyját kegyelmed óceánjába, minthogy e fiú kiállt, hogy Néked szolgáljon, és mindenkor szereteted ösvényén munkálkodik.

Valóban, Te vagy, Ki ad, a Megbocsátó és a Kedves! Dicsőítlek Téged és hálát adok Néked mindazért, mivel kitüntetted alázatos szolgálóleányodat, Hozzád könyörgő és esdeklő cselédedet, mert ím, erős Királyságodba vezetted őt, Általad meghallhatta magas Hívásodat e múlandó világban és megláthatta Jeleidet, melyek bizton mutatják győzedelmes uralmadat minden dolgok felett. Néked ajánlom azt, ki méhemben rejtezik. Add hát, hogy méltó gyermek lehessen Királyságodban, pártfogásod imádkozz a látásomért nagylelkűséged kegyeltje.

Hadd fejlődjék és növekedjék fel a Te nevelésed oltalmában. Bizony, Te vagy a Kegyelmes! Bizony, Te vagy az Hatalmas Kegyek Ura! Téged szólít szolgálóleányod, Tebenned bízik, Feléd fordítja arcát és Hozzád esedezik: záporoztasd reá mennyei áldásaidat, fedd fel előtte szellemi misztériumaidat és sugározd le reá Istenséged fényét.

Nyisd imádkozz a látásomért férjem szemét. Örvendeztesd meg szívét megismerésed fényével, fordítsd értelmét tündöklő szépséged felé és vidítsd fel lelkét azzal, hogy feltárod előtte nyilvánvaló fénylő csodáidat. Lebbentsd fel szeme elől a fátylat. Záporoztasd reá bőséged esőjét, részegítsd meg az Irántad való szeretet borával, és tedd őt egyik angyaloddá, kinek lába a port tapossa, míg lelke a magas mennyekben szárnyal.

Tedd őt ragyogó lámpássá, mely bölcsességed fényét szórja népedre. Te vagy, Kit imád minden dolog és Ki maga nem hajol meg senki előtt, Ki mindenek Ura és senkinek sem alattvalója, Ki mindent tud és Kit senki sem ismer. Azt kívántad, hogy felismerjenek Téged, ezért egyetlen kimondott szavaddal életre hívtad a teremtést, és megalkottad a világegyetemet.

az idősek hyperopia

Ím, szavadra könyörgöm Hozzád, mely felragyogott akaratod láthatárán, add, hogy mélyet kortyolhassak az életadó árból, mellyel megébresztetted kiválasztottaid szívét és életre keltetted szeretteid lelkét, hogy mindig és minden körülmények között teljességgel Feléd fordulhassak. Valóban, Te vagy a hatalom, a dicsőség és a kontaktlencsék látás Istene.

Könyörgöm Hozzád, ne hagyd, hogy távol maradjak kegyes jótéteményeid óceánjától és elűzessek közelséged partjától! Imádkozz a látásomért kívül, ó, Uram, semmi más nem szolgálhat előnyömre, és senki más közelsége nem szabadíthat meg szükségemtől. Könyörgöm Hozzád gazdagságod bőségére, mely függetlenné tesz mindentől Rajtad kívül, számlálj engem azok közé, kik Feléd fordították arcukat és kiálltak, hogy szolgáljanak Téged.

Bocsáss meg, ó, Uram, szolgáidnak és szolgálóleányaidnak! Valóban, Te vagy a Mindent Megbocsátó, a Legkönyörületesebb. Közel engeded Te a Legnagyobb Óceánhoz azt, akit imádkozz imádkozz a látásomért látásomért kívánsz, és akire csak akarod, reáruházod Te a kegyet, hogy Legősibb Neved felismerhesse.

Uralkodói Akaratodnak sem mennybéli, sem földi ellen nem szegülhet. Az örökkévalóság óta Te uralkodsz az egész teremtés fölött, és örökkön Néked lesz alávetve minden teremtett dolog. Ragyogd be, ó, Uram, szolgáid arcát, hogy megláthassanak, és tisztítsd meg szívüket, hogy mennyei kegyed udvara felé fordulhassanak és felismerhessék Azt, Ki Önmagad Megnyilvánulása és Lényeged Hajnalpontja. Bizony, Te vagy minden világok Ura. Miként említhetnélek Téged, mikor bizonyos vagyok, hogy semmilyen nyelv, bármilyen mély légyen is bölcsessége, nem tudja Neved illendőn dicsérni, sem az emberi szív madara, bármilyen nagy légyen is vágyódása, sohasem remélheti, hogy Fenséged és megismerésed mennyországába szárnyalhasson.

És ha imádkozz a látásomért magasztallak Téged, mint a Mindenek Felett Bölcset, hasonlóképpen be kell látnom, hogy a bölcsesség Kútfejei Maguk is Akaratod működése révén jöttek létre. És ha úgy hirdetlek Téged, mint a Hasonlíthatatlant, ím hamarosan felfedezem, hogy Azok, Kik az egység legbensőbb lényegei, Általad küldettek alá és csupán keze munkád bizonyítékai.

És ha úgy üdvözöllek Téged, mint minden dolgok Ismerőjét, be kell vallanom, hogy Azok, Kik a tudás Leglényege, csupán Célod teremtményei és eszközei. Magasztos, végtelenül magasztos vagy Te a halandó ember törekvése felett, hogy misztériumodat megfejtse, dicsőségedet leírja, vagy hogy akár Lényeged természetére utalást tegyen. Mert bármit is érjen el az ilyen törekvés, sohasem remélheti, hogy túllépjen a teremtményeidnek szabott korlátokon, hiszen ezen erőfeszítések is a Te rendeletedre és kigondolásod szerint születtek.

A legemelkedettebb érzelmek, melyeket a szentek legszentebbike dicsőítésedre kifejezhet, és a legmélyebb bölcsesség, amit a legtanultabb ember képes megfogalmazni, hogy megértse Természetedet, mind azon Központ körül kering, Mely teljes mértékben a Te egyedüli Uralmad alatt áll, a Te Szépségedet imádja, és a Te Tollad mozgása tart lendületben. Ments meg Uram attól, hogy olyan szavakat ejtettem volna ki, melyek szükségszerűen egy közvetlen kapcsolat lehetőségét feltételeznék Kinyilatkoztatásod Tolla és minden teremtett dolgok lényege között.

Messze, messze áll Azoktól, Kik Hozzád kötődnek, egy ilyen kapcsolat feltételezése! Kinyilatkoztatásod Fáját semmilyen hasonlat és hasonlítás le nem írhatja, és zárva van minden út Önmagad Megnyilvánulásának és Szépséged Hajnalának megértéséhez. Távol, távol álljon Dicsőségedtől, mit Rólad halandó ember állíthat vagy Néked tulajdoníthat, vagy a dicséret, mit Rólad zenghet! Bármit rendeltél is el szolgáidnak, hogy azáltal A látásomat elrontva ülök és Dicsőségedet a legillendőbben magasztalják, mindaz csupán irántuk való kegyelmed jele, hogy talán képesek legyenek olyan magasságba emelkedni, mely legbensőbb lényüknek megadatott, vagyis hogy megismerjék önmagukat.

Rajtad kívül soha senki nem volt képes Misztériumodat felfogni, és Nagyságodat illendően dicsőíteni. Kifürkészhetetlen és magasztos maradsz Imádkozz a látásomért az emberek dicsérete felett mindörökké. Tiéd valóban a Teremtés és Kinyilatkoztatás Királysága, és bizony Urunkba helyeztük mi minden bizodalmunkat. Illessen minden dicsőítés Téged, ó, Isten. Te vagy a mennyek és a imádkozz a látásomért Teremtője, és mindeneké a kettő között, és bizony Te vagy a legfőbb Uralkodó, az Alkotó, a Mindenek Felett Bölcs.

Dicsőíttessél, ó, Urunk! Bizonyosan össze fogod Te gyűjteni az emberiséget azon Napra, melynek eljöveteléről kétség nem lehet — a Napra, mikor mindenki meg fog jelenni Előtted, és életet talál Benned.

További a témáról