Vizuális funkció a

A téri-vizuális képességek értelmezése és rendszere Célkitűzések A tanár szakos hallgatók átfogó képet kapjanak a téri-vizuális képességek rendszeréről. Követelmények: A tanárjelölt legyen képes a szakrajz, műszaki rajz speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos egyéni megértési nehézségek kezelésére. Legyen képes a különböző adottságokkal, képességekkel, illetve előzetes tudással rendelkező tanulók tanulásának, fejlesztésének megfelelő módszerek megválasztására, vizuális funkció a és alkalmazására.

Legyen képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő, valamint a tantárgyában vizuális funkció a bánásmódot igénylő tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni, oktatni, számukra differenciált bánásmódot nyújtani.

Legyen képes a szaktárgyában rejlő személyiségfejlesztési lehetőségeket kihasználni, a tanulók önálló ismeretszerzését támogatni a végzettségének megfelelő korosztály és a felnőttoktatás keretében is. Tanulási idő: 45 perc Definíció Téri képességeknek tekinthetők azok vizuális funkció a kognitív funkciók, amelyek képessé teszik az embert tárgyakkal való térbeli manipulációra, térbeli tájékozódásra, vizuális téri feladatok megoldására.

Vizuális-téri emlékezeti funkciók vizsgálata kényszerbetegségben eye-tracker segítségével

Sjölinder, Egy másik értelmezés szerint a két- és háromdimenziós alakzatok észlelését, az észlelt információk tárgyak és viszonylatok megértését, valamint a problémák megoldására való felhasználását értjük téri képesség alatt. Séra — Kárpáti — Gulyás, Carpenter és Just vizuális funkció a a téri képesség két- és háromdimenziós alakzatok mentális vizuális funkció a létrehozásában, átalakításában, illetve tulajdonságainak elemzésében nyilvánul meg.

Egy negyedik megközelítés a téri képesség vizuális észlelésben, mentális reprezentációban és a képzetek manipulálásában játszott szerepét emeli ki. Carroll, Végül egy ötödik meghatározás szerint a látás helyreállítása ujjakkal téri-vizuális képességek lehetővé teszik a környezetben való tájékozódást, a különböző szögben elforgatott objektumok elképzelését, és a tárgyak elhelyezkedésére való emlékezést.

Lawton — Hatcher, Fontos!

A tanulás eredményessége szemléletes mutatója az iskola munkájának. Érthető tehát, hogy a tanulási sikeresség közös érdekes és célja mind a pedagógusnak, mind az iskolás gyermekeknek.

Nagy József szerint a kognitív képességek rendszere Nagy, téri-vizuális dimenzióban is értelmezhető. A téri-vizuális tanulás mint komplex képesség magában foglalja a téri-vizuális kommunikációt és a tudásszerző, valamint ezek metszetében a téri-vizuális gondolkodási képességet.

E rendszer értelmében a téri-vizuális tudásszerző képesség komponensei az ismeretszerző, a problémamegoldó, illetve ezek metszete, a téri-vizuális alkotóképesség. Bálványos Huba és Sánta László szerint Bálványos — Sánta, a vizuális gondolkodási képesség a megismerési és az alkotóképesség metszeteként értelmezhető. A vizuális kommunikáció képességkomponensei tapasztalati-műveleti szinten az ábraolvasás és az ábrázolás, míg gondolati-racionális szinten az ábraértelmezés és az vizuális funkció a képessége.

Tartalomjegyzék

Az észlelés fő funkciója a tárgyfelismerés, amiben az alak játssza a fő szerepet. A hiányos vagy pontatlan észleletekhez a korábbi tapasztalatokból származó és az emlékezetből előhívott belső képek és képzetek társulhatnak, mintegy kiegészítve, pontosítva, teljesebbé téve a látottakat, vagyis az észlelés konstruktív folyamatnak tekinthető, melynek eredménye a belső kép.

E szemléleti kép különféle valódi térbeli, valóságot szimbolizáló vagy más néven ábrázolt látványok érzékelése, észlelése útján jöhet létre.

vizuális funkció a Dr. Bates a látásról

Az ábrázolt látvány a valóság átalakított, a tudat exteriorizált, külső reprezentációja. Az észleléshez a szem sajátos térérzékelő mechanizmusokat használ.

Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből

A térbeli objektumok vizuális funkció a mélységérzékelő sajátosságokat binokuláris diszparitás, parallaxis, textúragradiens, nagyságkonstanciamíg az ábrázolt, síkbeli dolgok megértésében képzeleti és emlékezeti asszociációkat alkalmaz az egyén. Arnheim szerint meglepő hasonlóság fedezhető fel az érzékszervek elemi működése és a gondolkodási műveletek között, vagyis a fogalomalkotás, az látás látás nélkül, a logika, az absztrakció vagy a következtetés az észlelés szintjén is értelmezhető.

A megfigyelés valójában téri-vizuális észleletek összehasonlításain keresztül zajlik, amelyek feldolgozását a téri-vizuális gondolkodás irányítja. Piaget nyomán Bálványos és Sánta a képekkel, képzetekkel, belső mentális képekkel, a képzelettel operáló gondolkodási műveleteket tekintik vizuális gondolkodásnak.

Kiemelik a rögzítés és felidézés, az összehasonlítás, az azonosítás, a ráismerés, a társítás, a sorképzés, a csoportosítás, az osztályozás, a rendezés, a redukció és szelekció, az indukció és dedukció, a transzformáció, stb.

A téri-vizuális megismerés két elkülönülő, bizonyos szempontból szembenálló aspektusa a figuratív és a műveleti oldal.

  • A téri-vizuális képességek értelmezése és rendszere
  • Helyreállítja a látás befogadását
  • Jellemzők[ szerkesztés ] Az akinetopszia olyan neuropszichológiai rendellenességként ismert, melynek okozója az agyi struktúrában főleg sérülések következtében bekövetkezett változás, ami zavarja a szenzoros információ pszichológiai feldolgozásának folyamatát, ez esetben a vizuális információét.

A műveleti aspektus értelmezhető téri-vizuális gondolkodásként, mely révén mentális átalakítások, transzformációk hajthatók végre. Piaget — Inhelder, Piaget szerint a képzet az érzékelés és a műveleti gondolkodás között elhelyezkedő, átmeneti képességként értelmezhető, mely funkciója szerint lehet reprodukáló az emlékezet segítségével ismételten felidézhető és anticipáló elővételezhető, megjósolható képzet.

Nagy József különbséget tesz objektivált valóság objektumainak technikai eszközzel való rögzítése; észlelés vagy képzelet alapján készített rajz és szubjektivált valóság objektumainak észlelete, képzete; technikai eszközzel vagy rajzolással rögzített kép alapján létrejött észlelet kép és képzet között. Nagy, A számos képzetfajta közül kiemelhető a perspektív- a térbeli- és a térképzet.

látás diagnózisok megérteni, hogyan befolyásolja a látást

Definíció Perspektív képzet alakul ki a valódi térbeli vagy a valóságot szimbolizáló, különböző nézőpontú elölnézet, felülnézet, stb. Definíció Térbeli képzet jön létre több nézőpontú látvány egyesülésével.

A többféle nézőpontú megfigyelési tapasztalatok alapján tárolt, axonometrikus jellegű emlékképek, képzetek formájában tudjuk felidézni és elképzelni a dolgokat és azok téri viszonylatait. Környeiné Gere, ; A reproduktív térképzeteket kiváltó feladatok közül kiemelhető például a vetületek és axonometrikus képük egyesítése, míg a produktív térképzetet kiváltók között megemlíthetők a mentális térbeli transzformációk forgatás, tükrözés.

Képességek

A téri-vizuális és a verbális információk tárolásának és feldolgozásának rendszerszintű sajátosságaival és kapcsolatrendszerével, illetve azok eltérő megközelítésmódjával számos tanulmány foglalkozik Paivio, ; Kosslyn, ; Shepard, ; Pylyshyn, A tárolás elemi képzetek, direkt észleleti és analóg a valóságos és a képzeleti műveletek hasonlóságán alapuló reprezentációk, illetve ezek magasabb rendű struktúrákba sémákba szerveződött egységei révén történik.

A téri-vizuális információfeldolgozás során az így tárolt téri és vizuális tulajdonságok alak, forma, méret, téri helyzet, szín, stb.

Környeiné Gere, Fontos! A téri-vizuális képzeletben a valóságos műveletekkel analóg műveleteket is végre tudunk hajtani.

szemüveg a látás edzésére egy gyermek számára nagyon rossz látási asztigmatizmus

Míg a téri-vizuális mentális képek észleletek, képzetek és műveletek a gondolkodás analógiás, addig a fogalmakkal végrehajtott műveletei annak logikai folyamataiként értelmezhetők. Ezen analógiás folyamatok különösen az összetett téri struktúrák és a rajtuk végrehajtott műveletek elvégzésében hatékonyak. Shepard, A képi és a fogalmi gondolkodás preferálása kognitív stílusjegy, egyéni sajátosság.

Vannak, akiknek nagyobb szükségük van a szemléletességre és vannak, akik kevésbé preferálják azt. A reprezentációs vizuális funkció a tekintve vannak, akik a konkrét tartalmakat és az azokon végrehajtott műveleteket, míg vannak, akik ezzel ellentétben az absztrakt tartalmakat és a rajtuk elvégzett műveleteket részesítik előnyben. A tanulás eredményességét kognitív szempontból nem látás anatómia az értelmi képességek fejlettsége, hanem az észlelés és az emlékezés minősége is nagyban befolyásolják.

Az észlelésben ugyancsak jelentős egyéni eltérések figyelhetők meg, ami megnyilvánulhat a vizuális funkciók alaklátás, formaérzékelés, térészlelés minőségbeli és az észlelési sebesség téri-vizuális hasonlóságok vagy különbözőségek gyors felismerése különbözőségében.

Mozgásvakság – Wikipédia

Az észlelés minősége nem csak az információfelvételben játszik nagy szerepet, hanem a képzeleti műveletekben is, ugyanis azok az érzékleti műveletek absztraktabb szinten való megismétléseként is értelmezhetők analógiás kapcsolatrendszer.

Ez az ekvivalencia a térészlelés és a képzeleti kép téri jellegére is vizuális funkció a. Az emlékezés folyamatai közül kiemelhető a kódolás, a tárolás és a dekódolás, melyekben szintén jelentős egyéni különbségek figyelhetők meg. Környeiné Gere, Mint azt Paivio kimutatta az észlelés fejlettségének azért is van jelentős szerepe a tanulásban, mert egyrészt a képzetek átmenetet képeznek az észleletek és a fogalmak között, másrészt pedig vizuális funkció a vizuális sémák nagyban elősegítik az emlékezést.

A téri-vizuális képességek már a kezdetektől fogva szerves részét képezték az intelligencia kutatásoknak, mint primer mentális képességek Thurstonemint téri viszonyok észlelése, mentális transzformáció, képi emlékezet Gardnermint a folyékony intelligencia komponense Cattelmint perceptomotoros koordináció, mentális műveletek Wechsler.

vizuális funkció a

Baddeley, ; Sjölinder, A Carroll-féle kognitív képességek struktúrájában az általános intelligencia egyik faktora az általános vizuális észlelés, melynek két komponense például a téri reláció és a téri vizualizáció. A téri relációk között megjelenik a mentális forgatás képessége is.

Mozgásvakság

Carroll, Vizuális funkció a és Baddeley munkamemória-modelljében a téri-vizuális vázlattömb felelős a mentális képek létrehozásáért és manipulálásáért. Baddeley, Számos kutató faktoranalízissel igyekezett identifikálni a téri képességek komponenseit: téri tájékozódás térbeli alakzatok identifikációja különböző nézőpontokbóltéri műveletek két- vagy háromdimenziós alakzatok mentális újrastrukturálásaCarpenter — Shah, téri percepció téri kapcsolatok felfogása, meghatározásatéri vizualizáció téri műveletekmentális forgatás két- vagy háromdimenziós alakzatok mentális forgatásaLinn — Peterson, téri vizualizáció téri műveletektéri orientáció téri tájékozódástéri kapcsolatok mentális forgatásLohman, ; McGee, téri vizualizáció, téri kapcsolatok és orientáció Michael — Guilford — Fruchter — Zimmerman, téri vizualizáció, téri kapcsolatok, befejezési sebesség, befejezési flexibilitás, perceptuális sebesség, vizuális memória Carroll, Fontos!

A fentiek alapján elmondható, hogy a téri-vizuális képességek legfontosabb komponensei a téri tájékozódás és a téri műveletek, melyek közül vizuális vizuális funkció a a a mentális forgatás. Mentális forgatásnak tekintjük az észlelt tárgy alakjának vagy térbeli helyének képzeleti úton való megváltoztatását, átalakítását.

3.1. A téri-vizuális képességek értelmezése és rendszere

A mentális műveletek közül kiemelhető még az analízis és a szintézis, melyek a rajzoktatásban is meghatározó szerepet játszanak például műhelyrajzok készítése összeállítási rajz alapján vagy éppen fordítva. Mivel az észlelés és a mentális műveletek kapcsolatára az analógia a jellemző, ezért a képzelet fejlesztése visszahat az észlelés fejlődésére is. E körbe tartoznak például az ugyanazt az objektumot más-más nézőpontból szemlélő mentális forgatás, tükrözésvalamint a két vagy több objektum egymáshoz viszonyított térbeli helyzetének megfigyelését téri kapcsolatok, téri orientáció igénylő feladatok.

A téri-vizuális képességek alakulását leggyakrabban nem Halpern — Collaer, ; Karádi, ; Roberts — Bell, és életkor Kirasic, ; Salthouse, ; Vecchi - Cornoldi, szerinti relációban vizsgálták. Nemek vonatkozásában a legjelentősebb különbségek a mentális forgatás és a téri-vizuális percepció terén figyelhetők meg.

Download 51kB Preview Abstract Obszesszív-kompulzív zavarban OCD, kényszerbetegség a klinikai tünetek egyik lényeges kognitív háttérfaktoraként legtöbb szerzõ a végrehajtó rendszer diszfunkcióját emeli ki Kuelz és mtsai, ; Abramovitch és mtsai,

A mentális forgatás vonatkozásában azt is megállapították, hogy egészen a serdülőkorig nincs különbség fiúk és lányok között, de ezt követően a férfiak előnyre tesznek szert, ami a felnőttkor előrehaladtával csak növekszik. Roberts - Bell, ; De Lisi — Wolford, Ennek hátterében ugyancsak eltérő kognitív stratégiák húzódhatnak meg. A férfiak inkább holisztikus — gestalt az ábrák egészleges elemzése és egyúttal összehasonlításamíg a nők inkább szeriális — analitikus az ábrák jellegzetességeinek elemzése lépésről-lépésre, majd összehasonlítás stratégiát alkalmaznak a feladat- vagy problémamegoldás során Karádi, Nincs egyértelmű bizonyítéka a nők és férfiak téri-vizuális képességbeli különbözőségének, ugyanakkor az életkorbeli különbségek többnyire igazoltak Halpern — Collaer, ; Hegarty — Waller, Összefoglaló E fejezetben áttekintettük a téri-vizuális képességek vizuális funkció a és a különböző képességkomponensek vizuális funkció a megközelítésmódjait.

szédülés gyengeség gyenge látás mit jelent a látás 30 százaléka

A téri-vizuális képességek legfontosabb komponensei a téri tájékozódás és a téri műveletek, melyek közül kiemelhető a mentális forgatás. A mentális műveletek közül kiemelhető még az analízis és a szintézis, melyek a rajzoktatásban is meghatározó szerepet játszanak. Mivel az észlelés és a mentális műveletek kapcsolatára az analógia a jellemző, ezért a képzelet fejlesztése visszahat az észlelés fejlődésére, és fordítva is.

nyelvi nézet

További a témáról